Morphosyntax:

Modern Greek Dialects are characterized by a variety of suffixes concerning the inflectional endings of the imperfect tense. In Lesbos, inflectional suffixes vary from village to village. Certain types descend from Ancient Greek while others have been developed via paradigmatic levelling. The field work has been conducted with the use of a questionnaire.

-omna:
Verbal types
achtardzomna (achtardizumi ‘to fall down’), vastiomna (vastiemi ‘to be held’), kathomna (kathumi ‘to sit’), kapadzomna (kapadizumi ‘to feel dizzy’), bulandzomna (bulandizumi ‘to feel vomiting’), salajomna (salajemi ‘to move slightly’).

Study area Statistics Men Women Details
Afalonas 25% - 49% 3 3
Agia Paraskevi 00% - 24% 3 4
Agiasos 25% - 49% 3 3
Agra 25% - 49% 3 3
Akrasi 00% - 24% 3 2
Ampeliko 00% - 24% 3 2
Anemotia 00% - 24% 3 10
Antisa 25% - 49% 3 3
Argenos 50% - 74% 3 3
Arisvi 75% - 100% 3 3
Asomatos 00% - 24% 2 3
Chidira 00% - 24% 3 3
Dafia 75% - 100% 3 3
Drota 00% - 24% 4 1
Eresos 50% - 74% 5 3
Filia 50% - 74% 3 3
Ipios 50% - 74% 3 3
Ipsilometopo 75% - 100% 3 3
Kaloni 75% - 100% 3 3
Kapi 50% - 74% 3 3
Kato Tritos 00% - 24% 3 1
Keramia 50% - 74% 3 3
Klio 50% - 74% 3 3
Komi 75% - 100% 3 3
Kunturidia 00% - 24% 2 3
Lafiona 25% - 49% 3 3
Lampu Mili 00% - 24% 3 1
Lepetimnos 25% - 49% 3 3
Lisvori 00% - 24% 2 1
Lutra 25% - 49% 3 3
Mantamados 75% - 100% 3 3
Megalochori 00% - 24% 3 3
Mesagros 00% - 24% 4 4
Mesotopos 00% - 24% 3 4
Michos 00% - 24% 5 0
Mistegna 25% - 49% 3 3
Molivos 75% - 100% 3 3
Moria 50% - 74% 3 3
Napi 50% - 74% 3 3
Nees Kidonies 75% - 100% 3 3
Neochori 00% - 24% 3 3
Paleochori 00% - 24% 2 3
Paleokipos 25% - 49% 5 3
Pamfila 50% - 74% 3 3
Panagiuda 75% - 100% 3 3
Papados 25% - 49% 6 4
Parakila 00% - 24% 4 3
Pelopi 50% - 74% 3 3
Petra 25% - 49% 3 3
Pigi 00% - 24% 5 0
Plagia 00% - 24% 2 2
Plakados 00% - 24% 4 2
Plomari 00% - 24% 2 3
Polichnitos 00% - 24% 4 1
Pterunta 25% - 49% 3 3
Sigri 75% - 100% 3 3
Sikamia 75% - 100% 3 3
Sikunta 00% - 24% 3 3
Skala Lutron 75% - 100% 3 3
Skala Sikamias 25% - 49% 3 3
Skalochori 50% - 74% 5 3
Skopelos 00% - 24% 3 4
Skutaros 25% - 49% 3 3
Stipsi 25% - 49% 3 3
Thermi 75% - 100% 3 3
Trigonas 00% - 24% 3 1
Vafio 50% - 74% 3 3
Vasilika 00% - 24% 4 2
Vatera 00% - 24% 1 3
Vatusa 50% - 74% 3 3
Vrisa 00% - 24% 3 1

Study areas

 1. Afalonas
 2. Agia Paraskevi
 3. Agiasos
 4. Agra
 5. Akrasi
 6. Ampeliko
 7. Anemotia
 8. Antisa
 9. Argenos
 10. Arisvi
 11. Asomatos
 12. Chidira
 13. Dafia
 14. Drota
 15. Eresos
 16. Filia
 17. Ipios
 18. Ipsilometopo
 19. Kaloni
 20. Kapi
 21. Kato Tritos
 22. Keramia
 23. Klio
 24. Komi
 25. Kunturidia
 26. Lafiona
 27. Lampu Mili
 28. Lepetimnos
 29. Lisvori
 30. Lutra
 31. Mantamados
 32. Megalochori
 33. Mesagros
 34. Mesotopos
 35. Michos
 36. Mistegna
 37. Molivos
 38. Moria
 39. Napi
 40. Nees Kidonies
 41. Neochori
 42. Paleochori
 43. Paleokipos
 44. Pamfila
 45. Panagiuda
 46. Papados
 47. Parakila
 48. Pelopi
 49. Petra
 50. Pigi
 51. Plagia
 52. Plakados
 53. Plomari
 54. Polichnitos
 55. Pterunta
 56. Sigri
 57. Sikamia
 58. Sikunta
 59. Skala Lutron
 60. Skala Sikamias
 61. Skalochori
 62. Skopelos
 63. Skutaros
 64. Stipsi
 65. Thermi
 66. Trigonas
 67. Vafio
 68. Vasilika
 69. Vatera
 70. Vatusa
 71. Vrisa